EN

Бъдете активни

Информационна кампания за усвояване на еврофондовете
Министерство на финансите

Януари-Декември 2007

Ситуацията
o След приемането на България в ЕС, страната ни получи право на финансиране от европейските Структурни и Кохезионния фонд
o Определената сума е 7 млрд. евро за периода 2007-2013 г.
o Министерството на финансите планира и осъществи информационна кампания за популяризиране на еврофондовете в България.
o Целта на кампанията е да предостави информация за възможностите и механизмите за кандидатстване.
o Всички усилия на кампанията бяха насочени към подтикване на бенефициентите към активност.

Предизвикателството
o Липса на информация за ползите, отговорностите и възможностите за България след присъединяването ни към ЕС.
o Разлики в нивото на информираност за европейските Структурни фондове между столицата и по-малките населени места, както и между едрия бизнес и малките и средни предприятия.
o Липса на организации, които разполагат с достатъчно богат опит и подготвени кадри в областта на еврофондовете.
o Бенефициентите трябваше да разберат, че техният успех зависи от тяхната информираност, амбициозност, планираност и готовност да се покриват европейските изисквания.
o Успехът на държавната политика по отношение на еврофондовете се измерва с успеха на бенефициентите.

Решението
o Успешното усвояване на еврофондовете, освен информираност и конкретни познания от страна на бенефициентите, изисква постоянен диалог между всички участници в процеса.
o Това наложи въвеждането на формата на публично-частното партньорство от Министерството на финансите, в което се включиха държавата, местните структури, медиите, НПО и бизнес организациите.
o В тази ситуация съществуваше необходимост от кампания, адекватна за всички страни от публично-частното партньорство.
o Подкрепата на националните и регионалните медии беше от ключово значение.
o Посланието на кампанията: Бъдете активни.
o Eлементите на кампанията: въвеждаща тв рекламна кампания, която да обяви съществуващите възможности за финансиране от еврофондовете и да подтикне към активност потенциалните бенефициенти.

Резултатът
o Това беше първата и единствена до момента кампания, в която за една кауза заедно работят правителството, НПО, бизнесът, местните власти и медиите.
o Този успешен модел беше използван по-късно в Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), с контролиращ орган Министерство на държавната администрация и административната реформа.
o Кампанията в цифри: Достигане до 83% от аудиторията на възраст 25-60 години; Над 3000 участници в семинарите и конференциите; 19 семинара в 13 града, 17 национални издания, 27 регионални издания; 3 национални конференции в Пловдив и София; 3 национални телевизии, 2 национални радиостанции, банери с постоянна позиция в 6 сайта.
Бъдете активни Бъдете активни Бъдете активни Бъдете активни Бъдете активни
You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.