EN

Новини

active GROUP with PR Prize 2008

active GROUP with PR Prize 2008

At the annual competition PR Prize 2008, active GROUP was awarded prizes in two categories – Best PR campaign of a state institution and Best PR campaign of a political organization. The awarded campaigns were the Ministry of finances informational campaign Be active, аnd the campaign for deputy elections for the European Parliament I am FOR.active GROUP с PR Приз 2008

active GROUP с PR Приз 2008

На ежегодния конкурс PR Приз 2008 active GROUP спечели награди в две категории Най-добра PR кампания на държавна институция и Най-добра PR кампания на политическа организация. Наградени бяха Информационната кампания на Министерството на финансите Бъдете активни и Кампанията за избор на депутати в Европейския парламент Аз съм ЗА .active GROUP стана член на CommWorld

active GROUP стана член на CommWorld

active Group се присъедини официално към веригата от независими агенции за пълно комуникационно обслужване CommWorld. С процедура продължила няколко месеца, Агенцията премина трите етапа на одобрение – селекция по документи, посещение на представител на веригата в офиса на компанията за оценка на стандарта на работа и официално представяне на годишната среща на CommWorld. Партньорството на Active Group и CommWorld се основава на споделената философия и желанието за обмяна на специалисти и опит, разширяване потенциала на всеки един от участниците с цел придобиване на практически знания и умения, които повишават качеството и стандарта на работа във всяка агенция – член на веригата.

CommWorld (www.comm-world.com) е независима верига от агенции за пълно комуникационно обслужване, която е създадена през 1988 г. и е базирана в Европа. Членовете на CommWorld са независими агенции, с един или двама собственици, които активно участват в развитието на компаниите си. Агенциите в CommWorld са самостоятелни в своята дейност и структура, обединени от общи етични правила и високи професионални стандарти.active GROUP joined CommWorld

active GROUP joined CommWorld

Sofia 12th of November 2008, active GROUP officially joined the international chain of independent advertising agencies for full communication services CommWorld. The procedure of acceptance continued few months and active GROUP successfully passed all the 3 stages of approval – selection by documents, visit from the representative of the chain in active GROUP’s office for work standard valuation and official presentation at the yearly meeting of CommWorld. The partnership between active GROUP and CommWorld is based on shared philosophy and desire for knowledge and experts exchange. The main purpose of this exchange is a potential expanding of each of the participants by acquiring practical learning and skill, which are increasing the quality and the standard of work in each agency that is part of the chain.

CommWorld (www.comm-world.com) is independent chain of AA for full communication services, which is created 1988 and is based in Europe. The members of the chain are independent advertising agencies with one or two, who are taking active participation in the development of their companies. The agencies that are part of CommWorld are self-dependant in their structure and activity, but are united from common ethical rules and high professional standards.active GROUP спечели кампания за популяризиране на еврофондовете

active GROUP спечели кампания за популяризиране на еврофондовете

Агенцията е партньор в консорциум с водещи български компании

active GROUP спечели конкурс на Министерство на финансите за провеждане на кампания за популяризирането на европейските структурни фондове. Агенцията участва в конкурса в партньорство с две от водещите български организации в областта на телевизионната журналистика и икономическите проучвания – Промедия Продакшънс и Агенция Икономика. Партньорите се обединиха под името „Консорциум Прозрачност за еврофондовете”.

Коректив на решенията на Консорциума е Консултативен съвет, в който членуват европейски и български експерти с богат опит в различни области – медии, икономика, европейска политика и др.

Една от основните цели на кампанията е повишаване на позитивните очаквания, знанието и разбирането на широката публика и потенциалните бенефициенти за процеса на усвояване на финансовите средства от европейските Структурни и Кохезионен фондове. Друга много важна цел е повишаването на познаваемостта и позитивния имидж на ЕС в България.

Кампанията е национална, ще продължи една година и съчетава интегрирани подходи за осигуряването на информираност на потенциалните бенефициенти и обществеността.

В комуникационните дейности са включени рекламна кампания, роу-шоу с експерти от оперативните програми, обучения на журналисти, посещение на чуждестранни медии, конкурс за журналистически материал за еврофондовете, информационни брошури. Кампанията ще има и собствен сайт, на който ще бъдат публикувани всички новини от кампанията, актуална и полезна информация за еврофондовете в България.active GROUP winner in EU funds campaign competition

active GROUP winner in EU funds campaign competition

The agency is leading partner in a consortium together with acknowledged Bulgarian companies.

active GROUP has won a competition by the Bulgarian Ministry of finance for implementation of a campaign for popularization of the European Structural funds. The agency took part in the competition as a partner together with two of the leading organization in the field of economical research and analysis and television journalism – Agency Economica and Promedia Productions. The partners united with the name of Consortium Transparency for EU funds.

Corrective of the decisions of the Consortium is an Advisory Board members of which are European and Bulgarian experts with a huge experience in diverse sectors – media, economy, European policy, etc.

One of the main goals of this campaign is rising of the positive expectations, knowledge and the understanding from the general public and potential beneficiates, the process of assimilating financial resources from the European Structural and Cohesion funds. More of that other very important goal is the rising and recognition of the positive image of the European Union in Bulgaria.

The campaign is national, will last one year and combines integrated methods for providing information to the potential beneficiaries and general public.

Communication activities include advertising campaign, road-show with experts from the Operational programs, education of journalists, visit of European media in Bulgaria and Bulgarian media in Spain, competition for media articles covering EU funds, distribution of informational materials. The campaign will have its own website where will be published all the campaign news, actual and useful information about the EU funds in Bulgaria.active GROUP спечели „Дженерали” за клиент

active GROUP спечели „Дженерали” за клиент

Агенцията ще организира мащабна регионална комуникационна кампания за международния застраховател в над 20 града в България

active GROUP беше избрана от международната застрахователна компания Дженерали за организатор на мащабна интегрирана регионална комуникационна кампания в над 20 града в България. Кампанията стартира през ноември 2009 г. и ще продължи до декември 2010 г.

Целта на проекта е да се популяризират новите застрахователни продукти на Дженерали с фокус върху новото предложение за застраховка „Гражданска отговорност” на компанията. Кампанията е таргетирана към 22 средни и малки града в България, между които Видин, Благоевград, Пазарджик, Шумен, Смолян, Враца, Добрич, Ловеч, Сливен и други. Тези градове бяха избрани за кампанията, защото представляват все още малко разработени пазари от застрахователна гледна точка и предлагат широко поле за разрастване на дейностите на „Дженерали” на българския пазар.

Анализ на active GROUP, изготвен през ноември 2009 г. показа, че до момента всички застрахователни дружества в България са провеждали само скъпоструващи промоционални кампании в традиционните национални комуникационни канали (национална ТВ, радио и преса). Посланията на подобни кампании, обаче, рядко достигат до публиките в по-малките населени места в България, където регионалните медии се ползват с по-голямо доверие от националните. Затова Дженерали и active GROUP решиха да се съсредоточат върху регионалните комуникационни канали в средните и малки градове в страната и да използват силно таргетирани послания, за да промотират застрахователните продукти на компанията.

Кампанията включва организиране на различни CSR и промоционални събития във всеки от 22-та града, разпространяване на таргетирани прессъобщения и информационни материали до регионалните печатни, електронни и онлайн медии, организиране на регионални медийни партньорства, реклама в регионални радиа, печатни медии и онлайн информационни сайтове, дизайн и производство на промоционални материали и др.

Предвидените PR, маркетинг и рекламни дейности се извършват поетапно, следвайки предварително изготвен график, който е съобразен с комуникационната и бизнес среда във всеки от включените в кампанията региони. След приключването на кампанията active GROUP ще изготви анализ на резултатите от тези дейности и възвращаемостта от вложените средства от Дженерали. Предварителните резултати към момента сочат, че кампанията надхвърля очакваните от нея резултати и спомага за увеличаването на пазарния дял на компанията в таргетираните региони.active GROUP has won the account for Generali

active GROUP has won the account for Generali

The Agency will organize an extensive regional communication campaign for the international insurance company in over 20 cities in Bulgaria

active GROUP was chosen by the international insurance company Generali to organize an extensive integrated regional communication campaign in over 20 cities in Bulgaria. The campaign started in November, 2009 and will continue on until December, 2010.

The aim of the project is to popularize Generali’s new insurance products, focusing mostly on the new offer for Motor Third Party Liability (MTPL) insurance of the company. The whole campaign is targeted at 22 medium and small cities in Bulgaria like Vidin, Blagoevgrad, Pazardzhik, Shumen, Smolyan, Vratsa, Dobrich, Lovech, Sliven and others. These cities were chosen for the campaign as they are still underdeveloped markets in terms of insurance products and offer a good opportunity for expansion of Generali’s operations in the Bulgarian market as a whole.

An analysis developed by active GROUP in November, 2009 showed that until now all the insurance companies in Bulgaria have carried out expensive promotional campaigns that utilize only the traditional national communication channels (national TV, radio and print media). The messages of these campaigns however rarely reached the intended publics in the more sparsely populated regions in Bulgaria where the regional media was seen as a more trustworthy source of information than national media. That is why Generali and active GROUP decided to concentrate their efforts on the regional communication channels in the medium and small cities in the country in order to promote the company’s insurance products.

The campaign includes organization of different CSR and promotional events in each of the 22 cities, distribution of targeted press and informational materials to the regional print, electronic and online media, organization of various media partnerships, advertising in regional radios, newspapers and online information websites, design and production of promotional materials, etc.

The planned PR, marketing and advertising activities are carried out sequentially, following a preliminarily prepared time schedule, which takes into consideration the communication and business environment of each of the regions included in the campaign. After the end of the campaign active GROUP will develop an analysis of the results of the activities and the return on investment (ROI) for Generali. The preliminary results up until now indicate that the campaign exceeds the expected results and helps tangibly for the increase of the company’s market share in the targeted regions.active GROUP с награда BAPRA Bright Awards

active GROUP с награда BAPRA Bright Awards

Регионалната комуникационна кампания за Generali Bulgaria спечели награда в първото издание на PR конкурса BAPRA Bright Awards, чиито награди бяха връчени на 26 април 2010г. Кампанията на active GROUP бе класирана на трето място в категорията „Иновативна кампания”.

BAPRA Bright Awards е първият национален PR конкурс, организиран от Българската асоциация на PR агенциите, в който за първи път изцяло международно жури оцени най-добрите PR постижения на българския пазар за 2009г. В конкурса участваха 59 проекта на 20 агенции и вътрешни отдели на компании от България.

В категорията „Иновативна кампания” се състезаваха проекти, които използват комбинация от комуникационни подходи и инструменти по новаторски и нестандартен начин за постигане на поставените цели.

active GROUP беше изправена пред нелеката задача да подсили продажбите на застрахователните продукти на Generali в условията на неблагоприятната икономическа ситуация. С цел провеждане на ценово ефективна кампания, но и за максимално достигане до целевите групи active GROUP предложи модела за провеждане на множество регионални кампании по места вместо голяма национална кампания.
Всички комуникационни кампании в българския застрахователен сектор, проведени преди тази, бяха фокусирани главно върху традиционни комуникационни канали като национални ТВ канали, национални радиостанции и национални печатни медии. Използването на подобни канали обаче щеше да направи кампанията прекалено скъпа.

Екипът на active GROUP взе решение да се съсредоточи върху малките и средни градове в България и регионалните медии в тях. Чрез таргетиране на специализирани комуникационни канали active GROUP успя да намали разходите на кампанията близо три пъти. Освен това, така бяха обхванати нови публики на компанията, до които досега почти не са достигали послания на фирми от застрахователния сектор – хората живеещи в по-малки градове и които четат и гледат национални медии в по-малка степен.

За пилотния проект бяха избрани шест града – Видин, Пазарджик, Шумен, Благоевград, Враца и Смолян. Кампаниите се реализираха в период октомври – декември 2009 г., всяка от тях с продължителност около месец. Основен акцент в комуникационните дейности за всеки град бяха CSR събития, събития за клиенти и партньори на компанията. Също така агенцията се обърна към водещи местни медии с предложения за организиране на интервюта и експертни коментари от представители на Generali по теми, свързани със застрахователния сектор. Ефективността на комуникационните дейности бе подсилена от рекламна кампания в най-слушаните регионални радиостанции.
Пилотната комуникационна кампания провокира значително медийно отразяване в регионални медии в шестте града – 28 позитивни статии в печатни медии, 2 радио репортажа, 2 ТВ репортаж, 1 едночасово интервю с представител на Generali в регионална кабелна телевизия. Събитията, свързани с корпоративна социална отговорност, привлякоха над 510 участника и повече от 600 гости. Събитията за клиенти и партньори бяха посетени от над 200 гости на компанията.active GROUP was awarded at BAPRA Bright Awards

active GROUP was awarded at BAPRA Bright Awards

active GROUP’s regional communication campaign for Generali Bulgaria won an award at the first edition of the PR contest BAPRA Bright Awards on April 26, 2010. The campaign was ranked 3rd in the “Innovation campaign” category.

BAPRA Bright Awards is the first national PR contest organized by the Bulgarian Association of the PR Agencies (BAPRA) in which entirely international jury appraises the best PR campaigns in Bulgaria for 2009. A total of 59 projects of 20 Bulgarian agencies and companies’ internal PR departments participated at the contest.

The projects which participated in the “Innovation campaign” category have achieved their goals through the use of innovative and original communication tools.

The main goal of active GROUP’s campaign was to improve the sales of Generali’s insurance products in the current poor economic environment. active GROUP suggested the model of several cost effective regional communication campaigns instead of one expensive national campaign with the idea to increase the penetration of Generali’s key messages to the target audiences.

All prior communication campaigns in Bulgaria were focused mostly on the traditional communication channels like national TV, national radio stations and national print media. The use of such channels would make Generali’s communication campaign extremely expensive.
active GROUP’s team decided to focus its efforts on the medium and small towns in Bulgaria and on the local media. Through targeting specialized communication channels active GROUP succeeded to decrease the campaign’s costs almost threefold. Moreover, the campaign’s key messages reached new publics for the company, which have not been reached by the other insurance companies before – the people who live in small towns and watch and read national media to a lesser extent.

Six towns were chosen for the pilot project – Vidin, Pazardzhik, Shumen, Blagoevgrad, Vratza and Smolyan. The campaigns were realized in the period October – December, 2009. The PR campaign in each city lasted for about a month. The focal point of the communication activities in each town were CSR events and events for clients and partners of the company. The agency also contacted the leading local media in each city for organizing interviews and expert commentaries from Generali representatives on issues, related to the insurance sector. The effectiveness of the communication activities was further enhanced by an advertising campaign in the most popular regional radio stations.
The pilot communication campaign provoked significant media coverage in regional media in the six towns – 28 positive articles in print media, 2 radio reportages, 2 TV reportages and 1 one-hour TV interview with Generali’s representative in a regional cable TV. The organized CSR events attracted 510 visitors and more than 600 guests. The events for clients and partners were attended by over 200 guests of the company.active GROUP с PR Приз 2010

active GROUP с PR Приз 2010

Проектът „VIVACOM в подкрепа на дислексията” бе отличен с престижна награда в традиционния конкурс за постижения в сферата на връзките с обществеността PR Приз 2010, организиран от Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО). Кампанията грабна първото място в изключително оспорваната категория „Общественозначима PR кампания на организация от стопанския сектор”, където се състезава с още 5 други проекта.

„VIVACOM в подкрепа на дислексията” е социално отговорен проект, който стартира в края на 2008 г. с партньорство на телекома и Първия национален център по дислексия в Русе „Ателието на Леонардо”. Основните цели на проекта са да повиши информираността на българското общество с фокус върху учителите и родителите за състоянието дислексия и да подпомогне развитието на уменията на децата с дислексия и тяхната успешна интеграция в обществото.

Журито на PR Приз 2010 отчете значимостта на основния резултат от кампанията – създаването на устойчив проект, който търпи надграждане и развитие във времето. През тази година „VIVACOM в подкрепа на дислексията” се разшири и от април 2010 г. включва в себе си и темата аутизъм. Показателни за успеха са многото привлечени партньори – Асоциация „Родители”, Център за приобщаващо образование, Български дарителски форум, Първи национален център за дислексия – Русе, Столична община, МОМН. Подготвена е обучителна програма за учители и родители, която вече се реализира съвместно с Асоциация „Родители” под формата на семинари и срещи. През април беше официално разпространено и изданието „Дислексия. Наръчник за учители” като продължение на Наръчника за родители на първокласници от 2009 г. И двете книжки са достъпни за онлайн даунлоуд на корпоративната страница на VIVACOM. Кулминацията на проекта е предстоящото откриване на първия център в София, който ще предоставя консултации на деца с дислексия и аутизъм.

През февруари 2010 г. кампанията „VIVACOM в подкрепа на дислексията” получи признание и от Международния форум на бизнес лидерите със специална награда за социално-отговорен проект „Енгейдж”.active GROUP with PR Prize 2010

active GROUP with PR Prize 2010

The project “VIVACOM against the dyslexia” was awarded with a prestigious prize at the annual contest for achievements in the public relations sphere PR Prize 2010, organized by the Bulgarian confederation for public relations (BCPR). The campaign won first place in the contested category “Significant PR campaign of corporate organization”, where it competed with 5 other projects.

“VIVACOM against the dyslexia” is socially responsible project, which started at the end of 2008 in partnership between VIVACOM and First national dyslexia center in Rousse “Leonardo’s atelier”. The main goals of the project are to increase the level of information of the Bulgarian society by informing teachers and parents about the dyslexia, to support the children with dyslexia to develop their abilities and to help for their integration in the soceity.

The jury of PR Prize 2010 evaluated highly the main outcome of the campaign – the development of sustainable project which could be improved and developed in future. In 2010 “VIVACOM against the dyslexia” will expand and from April 2010 will also include the topic of autism. Another testimonial for the success of the campaign is the huge number of attracted partners – Association “Parents”, Centre for Inclusive Education, Bulgarian donation forum, First national dyslexia center – Rousse, Sofia Municipality, and the Ministry of Education. An educational program for teachers and parents is developed and already implemented in cooperation with Association “Parents”, including seminars and meetings. The print issue “Dyslexia. Handbook for teachers” was officially distributed in April 2010 as sequel of the handbook for parents and 1st grade students from 2009. Both of the books are available online at VIVACOM’s corporate website. The culmination of the project is the forthcoming opening of the first center in Sofia, which will give consultations to children with dyslexia and autism.

In February 2010 the campaign “VIVACOM against the dyslexia” was acknowledged at the International forum of business leaders with a special award for socially responsible project “Engage”.active GROUP беше лицензирана по ISO 9001

active GROUP беше лицензирана по ISO 9001

На 25-ти август 2010 г. „Актив груп” получи сертификат за качество на работата ISO 9001:2008. Така агенцията става една от първите агенции предлагащи интегрирани комуникационни решения в България, които са лицензирани по ISO 9001.

Сертификатът за управление на качеството ISO 9001:2008 гарантира, че всички детайли при изработването и предоставянето на даден продукт или услуга от компанията са контролирани и проверявани многократно преди предаването им на клиента. Това осигурява по-добро качество за компаниите, които ползват услугите на „Актив Груп” и им спестява ценно време при организирането на комуникационни кампании.

„Радвам се, че бяхме лицензирани по ISO 9001, защото това прави нашата агенция по-конкурентна на пазара на интегрирани комуникационни услуги и е доказателство за високото качество на работата, което винаги сме поддържали,” каза Моника Йосифова, управител на „Актив груп”. „Надявам се това да стимулира пазара на комуникациите в България и ще благоприятства за развитието на здравословна конкуренция у нас.”

Бизнес процесите, по които „Актив Груп” премина успешна сертификация по ISO са:

• PR
• маркетинг и реклама
• стратегическо планиране и реализиране на комуникационни кампании
• разработка на стратегически творчески продукти и кампании
• разработка на медийни стратегии
• медиа планиране и медиа купуване
• осъществяване и поддържане на връзки с медии и медиа мониторинг
• организиране и управление на събития
• производство на рекламни формати и материалиactive GROUP received ISO 9001 accreditation

active GROUP received ISO 9001 accreditation

On the 25th of August, 2010 “Active Group” received an ISO 9001:2008 accreditation for work quality. In this way the agency becomes one of the first agencies offering integrated communication solutions in Bulgaria to get ISO 9001 accreditation.

The ISO 9001:2008 certificate for quality guarantees that all details in the production or creation phase of a given product or service by the company are monitored and checked multiple times before they are delivered to the client. This ensures better quality for the companies, who employ the services of “Active Group” and saves them precious time in the organization of communication campaigns.

“I am very glad that we received ISO 9001 accreditation, because this makes our agency more competitive on the integrated communication services market and is a proof of the high quality of work we have always maintained,” said Monika Yosifova. “I hope that this will stimulate the communication market in Bulgaria and will help the development of healthier competition in the country.”

The business processes, for which “Active Group” successfully received ISO accreditation are:

• PR
• Marketing and advertising
• Strategic planning and realization of communication campaigns
• Developing of strategic creative products and campaigns
• Developing of media strategies
• Media planning and media buying
• Initiating and maintaining media relations and media monitoring
• Organizing and managing of special events
• Producing advertising materials and formatsactive GROUP с първа награда за креативност

active GROUP с първа награда за креативност

Агенцията за пълно комуникационно обслужване взе две отличия в конкурсa на международната верига CommWorld

active GROUP добави още две награди в своето портфолио – първо и второ място в конкурса за креативност C3 – CommWorld Creative Challenge, който международната верига на рекламни и маркетингови агенции CommWorld организира два пъти в годината.

В своята 9-годишна история екипът на active GROUP неведнъж е получавал признание за своя висок професионализъм. Отличието този път спечели кампанията за популяризиране на етичния кодекс на VIVACOM, която се състезава в категория „Реализирани проекти”.

В категорията „Нереализирани проекти” агенцията взе и втора награда с творческата концепция за популяризиране на българското вино на азиатския пазар.

Високата оценка на колегите ни е важна за нас, също колкото и удовлетворението на нашите клиенти. За active екипа това е още едно потвърждение за добре свършената работа. Честито!First Creativity Award for active GROUP

First Creativity Award for active GROUP

The agency for full communications services rewarded twice in the contest of the international network CommWorld

active GROUP’s award portfolio just increased by two – first and second place in the C3 creativity contest – CommWorld Creative Challenge, organized twice per year by the international network of advertising and marketing companies.

In its 9-year history the active GROUP team has repeatedly received acknowledgement for its high-class professionalism. This time the award was for the catch on campaign for VIVACOM’s ethics code. The campaign was in the “Used Ideas” category.

In the ”Unjustified Rejected Ideas” category the agency seized the second award with its creative concept for the catch on campaign of Bulgarian wine on the Asian market.

The eminent appraisal of our colleagues is quite important to us, as is the satisfaction of our clients. This is yet another confirmation of a job well done for the active team. Congratulations!active GROUP с дигитален проект за VIVACOM Art Hall

active GROUP с дигитален проект за VIVACOM Art Hall

active GROUP работи по създаването и популяризирането на блога на новото пространство за изкуство и култура VIVACOM Art Hall, което успя да се наложи като основна локация за програмата на ежегодни фестивали, множество изложби, срещи, лекции и уършопи. Блогът е създаден по идея на active GROUP като естествено продължение на арт проекта.
В него може да се прочете всичко за миналите, настоящите и предстоящите събития в пространството. Тъй като във всяко събитие са въвлечени интересни личности и артисти, онлайн платформата има амбицията да среща читателите си и с най-впечатляващите хора, които стоят зад текущите проекти.
Първите интервюта и портрети са на световно известния тренд анализатор Дейвид Карсон – един от най-интересните лектори на Sofia Design Week, американските авангардни артисти Макс Гасман и Мара Голдуин, участници в програмата на Водна Кула Арт Фест, белгийският журналист, автор и изследовател на щастието Лео Борманс и американския фотограф Ричард Кърн, който дойде в България, за да представи изложбата си „Някои известни хора”.
Блогът можете да прочетете на http://vivacomarthall.bg/, а в новата Facebook страница http://www.facebook.com/VIVACOMArtHall ще се публикува и още повече информация за партньорите и събитията на VIVACOM Art Hall.active GROUP с нова награда за креативност

active GROUP с нова награда за креативност

Active Group спечели още една награда – второ място в октомврийското издание на конкурса за креативност C3 – CommWorld Creative Challenge, който международната верига на рекламни и маркетингови агенции CommWorld (www.comm-world.com) организира два пъти в годината.

Екипът на Active Group неведнъж е получавал признание за своя висок професионализъм. Отличието този път спечели кампанията за популяризиране на правилата за онлайн поведение на VIVACOM, която се състезава и в категория „Интегрирани кампании”.

Високата оценка на колегите ни е много ценна за нас, колкото и удовлетворението на нашите клиенти. За екипа на агенцията това е още едно потвърждение за добре свършената работа. Честито!New Creativity Award for active GROUP

New Creativity Award for active GROUP

active GROUP won a new award – second place in the October issue of C3 creativity contest – CommWorld Creative Challenge, organized twice per year by the international network of advertising and marketing companies CommWorld (www.comm-world.com).

The active GROUP team has repeatedly received acknowledgement for its high-class professionalism. This time the award was for the catch on campaign for VIVACOM’s guidelines for online behavior. The campaign was nominated in the “Integrated campaigns” category.

The eminent appraisal of our colleagues is of great value to us, as is the satisfaction of our clients. This is yet another confirmation of a job well done for the active team. Congratulations!active GROUP is working on a new digital project for VIVACOM

active GROUP is working on a new digital project for VIVACOM

active GROUP started working on the creation and promotion of VIVACOM Art Hall blog. VIVACOM Art Hall is the new art and cultural space, which was successfully established as a basic location in the program of annual festivals, plenty of exhibitions, lectures and workshops.

The blog has been created according to the active GROUP’s idea as a natural sequel of the art project. In the blog one can read everything about the past, present and upcoming events in the art space. Each of the events involves various interesting people and artists, so the online platform has the ambition to acquaint its readers with the most impressive people standing behind the projects.

The first portrayed people in the blog are the internationally acknowledged trend analyst David Carlson (one of the most interesting lecturers in the program of Sofia Design Week 2012), the American vanguard artists Max Gassmann and Mara Goldwyn (participants in Water Tower Art Fest 2012), the Belgian journalist, writer and explorer of happiness Leo Bormans and the American photographer Richard Kern, who came to Bulgaria to present his exhibition “Some famous people”.

The blog can be seen and read on www.vivacomarthall.bg. More information about the partners and the events in VIVACOM Art Hall will be published on the new facebook fan page www.facebook.com/VIVACOMArtHall.You will need Adobe Flash Player 9 (and above) and Javascript enabled for better experience.